KUNSKAP Öka vår egen kunskap om miljöpåverkan och vilka åtgärder företaget kan vidtaga för att minska de negativa effekterna i all vår verksamhet. Att föra kunskaperna vidare skall vara ett naturligt led i våra kundrelationer. INKÖP - PRODUKTER OCH TJÄNSTER Alltid välja varor, produkter och tjänster från leverantörer med ett aktivt miljöarbete,där så är möjligt.   AVFALL OCH KEMIKALIER Öka andelen sorterat avfall och arbeta för att minska den totala mängden. Farligt avfall och kemikalier skall omhändertas och hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras. Använda miljögodkända produkter där så är möjligt.   TRANSPORTER Sträva efter att minska användandet av fossila drivmedel genom att, i möjligaste mån, samordna leveranser, transporter och tjänsteresor. ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING Ständigt arbeta mot en minskad förbrukning av naturresurser och aktivt arbeta för att minska vår egen och våra kunders energiförbrukning. MILJÖPOLICY Stockholms Pumpservice AB är ett företag som tillhandahåller tjänster inom VVS- området. Vår affärsidé är att erbjuda marknaden service, reparation och underhåll av pumpsystem för värme, vatten och avlopp. Vi kan också erbjuda utbyten och nyinstallationer av kompletta system. Vår verksamhet innehåller även rådgivning om energibesparing i samband med reparation och byten av pumpar. Ca 20 % av världens totala energiförbrukning åtgår för drift av olika pumpar. Därför skall Stockholms Pumpservice AB  arbeta aktivt med att få våra kunder att förstå vikten av att, i varje enskilt fall, välja den effektivaste och energisnålaste lösningen så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vår miljöpåverkan finns inom områdena för transporter, skrot- och kemikaliehantering samt energiförbrukning. Vi vill bidra till en utveckling som ger kommande generationer en möjlighet att även i fortsättningen få uppleva skogar, natur och friskt vatten. Gällande miljölagstiftning skall vara en miniminivå i vårt miljöarbete. Genom att ständigt arbeta för ett förbättrat miljötänkande i all vår verksamhet och för att minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar skall vi: ÖVRIGT Vi vet att vi inte är perfekta och att det fortfarande finns saker som kan göras bättre. Vår strävan är att hela tiden försöka förbättra oss på alla områden. Har du några idéer inom miljöområdet är du välkommen att kontakta miljöansvarig hos oss.   Stockholms Pumpservice AB                                             Pumpspecialisten