Stockholms Pumpservice AB startades 1981 i samband med övertagandet av Gustavsberg- Perfecta’s serviceverkstad i Stockholm. Under de första åren var verksamheten i huvudsak inriktad på service och reparationer av Perfectapumpar. Successivt utökades verksamheten till att omfatta även övriga pumpfabrikat på den svenska marknaden. Under 1980-talet växte företaget från 2 till som mest 6 personer. Företagets huvudsakliga inriktning var från början pumpar för värme och kyla i bostadsfastigheter och villor samt pumpautomater för sjö och brunnsvatten.Under 90-talet utökades verksamheten till att omfatta även avlopps- och grundvattenpumpar. Dessutom ökades efterfrågan på tryckstegring varför detta kom att bli en av företagets  specialinriktningar. 1998 flyttade företaget verksamheten från Kungsholmen till Södermalm. Under ett par år var företaget hyresgäster hos Elektrisk Industriservice AB och 2000 övertogs verksamheten i Elektrisk Industriservice och slogs samman med Stockholms Pumpservice. I och med detta fick företaget mer ändamålsenliga lokaler och kunde vidarutveckla verksamheten. Idag är företaget specialiserat på alla typer av pumpar för bostads- och kontorsfastigheter; värme, kyla, avlopp, grundvatten och tryckstegring. Detta kompletteras med pumpar för sjö- och brunnsvatten och inte minst för djupborrade brunnar. En ändamålsenlig verkstad kompletteras med 4 st servicebilar för snabb på platsservice. Stockholms Pumpservice har också varit en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av Servicesektionen inom Swepump ( Svenska Pumpleverantörers Förening ). Servicesektionen är idag en väletablerad branschorganisation för pumpserviceverkstäder och har ett brett och utvecklat utbildningsprogram för branschens tekniker.    Stockholms Pumpservice AB                                             Pumpspecialisten